LeidraadGarantie

Bij de aankoop van een nieuwe auto geniet de koper bescherming op grond van de fabriek- of importeursgarantie. Bij de aankoop van een gebruikte auto waarop de verkoper dealergarantie of Bovag-garantie verleent, geniet de koper bescherming op grond van die dealer- of Bovag-garantie. Geldt enige garantieregeling en doet zich een gebrek aan de auto voor binnen de garantietermijn, dan ligt het voor de hand dat de koper zich op de verleende garantie beroept.

Redelijke verwachtingen

Elke koper van een auto geniet echter naast eventuele garantie(s) ook bescherming op grond van de wet. In de wet staat namelijk dat een gekochte zaak dient te voldoen aan de redelijke verwachtingen die de koper daarvan mag hebben. Het spreekt voor zich dat naarmate een auto op het moment van aanschaf ouder en goedkoper is en meer kilometers heeft gereden, de koper daaraan minder hoge verwachtingen mag stellen. Van een nieuwe auto mag een koper uiteraard verwachten dat deze langere tijd probleemloos kan worden gebruikt.

Wij helpen u graag bij een miskoop!

Levensduur

De niet gemakkelijk te beantwoorden vraag is natuurlijk hoe lang een koper mag verwachten dat hij/zij probleemloos in de gekochte auto kan rijden. Dit uitgaande van het laten uitvoeren van onderhoud aan de auto volgens het onderhoudsschema. Elke auto heeft een bepaalde redelijkerwijs te verwachten levensduur, maar in de loop van de jaren treedt er natuurlijk slijtage op. Sommige onderdelen van een auto moeten na verloop van tijd vervangen worden, terwijl van andere onderdelen bij wijze van spreken mag worden verwacht dat ze een autoleven lang meegaan. De levensduur van de versnellingsbak behoort veel langer te zijn dan die van de remblokken. Bij het bepalen van welke redelijke verwachtingen een koper van een auto mocht hebben, wordt rekening gehouden met de normale levensduur van het defecte onderdeel.

Bewijs

Een auto voldoet niet aan de redelijke verwachtingen als de auto gebreken heeft die de koper gezien de leeftijd, koopprijs en kilometerstand én de eventuele mededelingen van de verkoper niet had hoeven te verwachten. Als overleg tussen de koper en de verkoper niet tot een oplossing leidt, dan zal bewijs een grote rol spelen. De koper dient te bewijzen dat de gekochte auto een dusdanig gebrek heeft dat deze auto niet aan de redelijke verwachtingen voldoet die hij/zij van de auto mocht hebben. Indien een koper zich beroept op een mededeling van de verkoper, dient de koper deze ook te bewijzen.

Oplossing

De koper van een auto die een klacht heeft over de auto, dient deze klacht altijd onverwijld te melden bij de verkoper en daarbij de verkoper de gelegenheid te bieden het probleem op te lossen binnen een redelijke tijd. Afhankelijk van de aard van de klacht kan een koper van de verkoper het volgende vorderen:

– reparatie;
– nalevering van ontbrekende onderdelen;
– vervanging van de auto door een gelijkwaardige andere (indien het gebrek dit rechtvaardigt).

Ingebrekestelling

Indien de verkoper medewerking weigert, dan kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen, de verkoper een laatste termijn geven en daarbij aangeven dat ofwel de auto na afloop van de laatste termijn elders zal worden hersteld waarbij de herstelkosten op de verkoper zullen worden verhaald, ofwel dat (indien het gebrek daarvoor ernstig genoeg is) de ontbinding van de koopovereenkomst zal worden ingeroepen en/of aanspraak zal worden gemaakt op gehele of gedeeltelijke teruggave van de koopsom.

Handelwijze bij klachten over een auto

  1. De koper van een auto meldt een eventuele klacht bij de verkoper. De koper en verkoper proberen in overleg tot een oplossing te komen.
  2. Als overleg niet tot een oplossing leidt, dan dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en de verkoper een redelijke termijn te geven om het gebrek alsnog op te lossen.
  3. Als ook de ingebrekestelling niet tot een oplossing leidt, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Voertuigen of aan de rechter.
  4. Indien een reparatie niet kan worden uitgesteld tot na de uitspraak van de Geschillencommissie of de rechter, dan kan de auto eventueel door de verkoper worden hersteld en kan de koper de reparatiekosten onder protest betalen, of – indien de verkoper niet tot reparatie bereid is – de auto elders laten repareren en jegens de verkoper aanspraak maken op vergoeding van de reparatiekosten.